Plasma Oxidizer Water Treatment Technology

Roxia Plasma Oxidizer™ (RPO) utilizes non-thermal plasma for water treatment. The...

Read more